28 februari - 09 maart 2025 D-248

Praktisch

Privacy

Verklaring inzake het goed beheer van gegevens in het bezit van het Anima festival en de vzw Folioscope.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door ons uw gegevens te bezorgen. Wij verbinden er ons hierbij toe de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in voege trad op 25 mei 2018, te zullen naleven.

Hier volgt meer informatie over de aard van de gegevens die wij in bezit hebben, de wijze waarop zij door ons beheerd worden en waarvoor wij ze gebruiken.

Wie zijn wij?

Het ANIMA festival wordt georganiseerd door de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Folioscope.

De maatschappelijke doelstelling van de vereniging is de bevordering, op tal van manieren, van de animatiefilm bij professionelen en het grote publiek, waarvan de belangrijkste de jaarlijkse organisatie van het ANIMA festival is.

De vzw Folioscope, opgericht in 1988, geniet steun van Europese instellingen via het Creative Europe programma en van de verschillende gemeenschappen en regio’s in België. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Adres : Keizerslaan 24, 1000 Brussel- België
tel: +32 2 534 41 25
mail : info@folioscope.be
site : www.animafestival.be

Juridisch verantwoordelijken: Dominique Seutin, Karin Vandenrydt.

Over welke gegevens beschikken wij en hoe hebben wij ze verworven?

Wij beschikken over twee databanken. De ene groepeert de films die werden ingeschreven voor het festival, de andere groepeert de professionelen binnen de animatiesector, de pers, instellingen en bedrijven die partners van het festival zijn en alle personen die geïnteresseerd zijn om informatie over het Anima festival te ontvangen.

Wij beschikken over een lijst (mailchimp) met de mailadressen van personen die zich via onze website hebben ingeschreven.

Wij ontvangen van Google Analytics gegevens m.b.t. het bezoek aan de website  www.animafestival.be
Wij beschikken ook over een register van het personeel in dienst van de vzw.

Gegevensbank van de films

Deze databank bevat alle inschrijvingsfiches voor het Anima festival. Bepaalde technische informatie over de films en de rechthebbenden wordt via onze website gepubliceerd en door de bevoegde personen gevalideerd. Zij bevatten naam, voornaam, functie, geslacht, postadres, mailadres, telefoon, fax, website van de regisseurs, producenten en rechthebbenden van de film. Zij bevatten informatie over de films en foto’s van de films en hun makers (regisseur, producent of leden van de ploeg).

Databank van professionelen, gasten en vrienden van het Anima festival

Deze databank bevat:

- naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, mailadres en website van personen die een gedrukt formulier op het Anima festival invulden waarmee zij te kennen gaven dat zij het gedrukte programma van het festival wensten te ontvangen;
- naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, mailadres, website en foto van de personen die een accreditatie voor het Anima festival aanvroegen;
wij zijn ook in het bezit van de gegevens van de bankkaart van personen die een festivalpas voor professionelen of studenten hebben gekocht. Eens het bedrag gedebiteerd werd, werden die gegevens van de bankkaart gewist;
- naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, mailadres en website van personen die hun visitekaart gaven;
- naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, faxnummer, mailadres en website van personen die blijk gaven van interesse voor het festival door deel te nemen aan een workshop, een masterclass, een speciaal evenement of een wedstrijd;
- naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, mailadres en website van culturele instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de activiteiten van het Anima festival, van nationale en internationale filmscholen, van producenten, distributeurs en verkoopagenten van animatiefilms.

Onze website en sociale netwerken

Onze website www.animafestival.be, onze pagina’s op Facebook, Twitter, Instagram en cookies kunnen gegevens registreren die werden achtergelaten door bezoekers. Deze instanties hebben zich verbonden tot het respecteren van de AVG.

Mailchimp

Wij beschikken over de mailadressen van personen die zich via onze website hebben ingeschreven op de mailing list.

Personeelsregister

Wij beschikken over naam, voornaam, post- en mailadres, telefoonnummer, foto, rijksregisternummer en curriculum vitae van personeel dat in vaste of tijdelijke dienst werd aangeworven door de vzw Folioscope.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
  • 1/ Filmdatabank

Van de ontvangen informatie kunnen er delen gepubliceerd worden in een gedrukte catalogus en op de website van het Anima festival. Zij kunnen doorgegeven worden aan professionelen, journalisten, culturele operatoren, kopers of distributeurs die er om vragen.

  • 2/ Databank van professionelen en gasten op het Anima festival

Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden in geen geval meegedeeld of verkocht aan derden. Zij worden gebruikt voor het verzenden van programma’s, postkaarten, briefwisseling of de nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten ter bevordering van de animatiefilm - voornamelijk het Anima festival.

  • 3/ Gegevens van Google Analytics

Deze gegevens mogen door ons geconsulteerd worden voor een evaluatie van het bezoekerspubliek van onze site en hoe bezoek dat evolueert.

Hoe beschermen wij de gegevens?

De gegevens worden bewaard in een databank die eigendom is van de vzw Folioscope. Deze bevindt zich op de maatschappelijke zetel van de vereniging en mag geheel of gedeeltelijk tijdelijk worden overgebracht naar de locaties waar het Anima festival plaatsvindt. Enkel het personeel van het festival heeft via een persoonlijke code toegang tot de gegevens. De databanken worden beschermd door een paswoord. De maatschappelijke zetel van de vzw is beveiligd, evenals de lokalen waar het Anima festival plaatsvindt.

De gegevens m.b.t. geaccrediteerde personen en de houders van een Anima festivalpas worden opgeslagen in de digitale gegevensopslagservice "Cloud".

Het personeel van de vzw, vast of tijdelijk, stagiairs en vrijwilligers die – zelfs momentaan – toegang tot de gegevens moeten hebben, ondertekenen voorafgaandelijk een bijlage bij het arbeidscontract waarin zij zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en de bescherming van de gegevens te garanderen.

In geval van verlies of diefstal worden de Gegevensbeschermingsautoriteit en de betrokken personen onmiddellijk op de hoogte gesteld, conform de bepalingen van de AVG.

Wij verbinden ons ertoe van leveranciers en partners te eisen dat zij de AVG naleven.

Wat zijn uw rechten?

U kunt te allen tijde uw gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen door een mailbericht te sturen naar gdpr@folioscope.be een brief te verzenden naar het bovenvermelde adres.

Wij behouden evenwel het recht voor een kopie van uw identiteitskaart te vragen om tot wijziging of verwijdering van de gegevens over te gaan.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de mailing list door de daarvoor voorziene link aan te klikken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zolang de gegevens geldig zijn en wij ze gebruiken binnen het strikte kader van onze activiteiten ter bevordering van de animatiefilm, conform de richtlijnen van de AVG.

Wijzigingen van het reglement

Wij behouden ons het recht voor op wijzigingen van het huidige reglement om het te verbeteren en aan te passen aan de evolutie van de reglementering.

Brussel, 25 mei 2018

Recentste update: 25 mei 2018


Vind Anima terug op je favoriete sociale media!

Propulsé par FestiCiné